راهکارهای مطمئن تامارا ویژه اتاق‌های عمل ، اتاق‌های درمانی و مخصوص بیمار و نیز برای سالن‌های انتظار ارئه دهنده راحتی ، قابلیت دسترسی و حفظ موارد بهداشتی می‌باشد تا از روند درمانی به درستی پشتیبانی کند.